gaBrieLeA
Berdasarkan kursus psikologi pendidikan/ kaedah mengajar/ pentaksiran pembelajaran :

Teori-teori yang boleh digunakan/ diadaptasi bagi setiap masalah :
1.Teori Pembelajaran Berstruktur
2.Teori Pembelajaran Tingkahlaku

Strategi dan Kaedah yang boleh digunakan/ diadaptasi bagi setiap masalah :
1. Kaedah pengajaran berpusatkan guru
-Syarahan atau kuliah yang terancang berserta demontrasi penggunaan blog.
-Syarahan atau kuliah dibantu dengan penggunaan kad imbasan yang lebih menarik.
2. Kaedah pengajaran berpusatkan pelajar
-Lawatan ke lapangan iaitu pelajar akan meninjau dan meneroka sendiri penggunaan blog di luar waktu kelas tanpa bimbingan guru.

Kerangka Kajian :
Teoritikal Kajian
1. Teori pembelajaran berstruktur :
-Melibatkan cara yang formal untuk menyampaikan kandungan pembelajaran
-Melibatkan teori kognitif
-Melibatkan kaedah untuk mengenalpasti pengetahuan dan gelagat seseorang
-Merupakan satu teori pengajaran guru yang dapat mempengaruhi pembelajaran pelajar.

Teori menyatakan bahawa setiap input akan menghasilkan output. Input boleh terdiri daripada apa-apa sahaja, konsep, proses atau idea. Apa-apa sahaja elemen input dan output akan menunjukkan sebagai hirarki sesuatu elemen. Ini bermaksud, sesuatu input itu adalah dikatakan sebagai pemboleh ubah (variable) manakala, output pula merupakan nilai unik yang terhasil daripada proses (operational) yang juga dikenali sebagai hukum (Strutural Learing Theory’s rules ). (Lihat Kerangka operasional).

2. Teori Pembelajaran Tingkahlaku
Teori pembelajaran tingkahku mentafsirkan pembelajaran sebagai satu perubahan di dalam tingkahlaku seseorang dalam suatu situasi. Teori ini mementingkan hubungan antara sebab dan akibat atau rangsangan gerak balas. Teori ini sesuai digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada pelajar serta membina kemahiran-kemahiran dikalangan pelajar di mana pengetahuan dan kemahiran yang diajar dibahagikan kepada beberapa unit-unit kecil kemudian disampaikan satu demi satu dan diperkukuhkan secara sistematik sehingga prestasi pelajar mencapai pada tahap yang diingini. Perubahan tingkahlaku dapat dilihat dengan menyediakan ganjaran untuk prestasi yang baik dan hukuman untuk yang sebaliknya.

Konseptual Kajian
Rajah di atas menunjukkan Kerangka Konseptual untuk menerangkan dengan lebih lanjut urutan peristiwa yang berlaku.

Kewujudan pernyataan masalah seperti kurangnya minat dan kemahiran teknologi maklumat dalam subjek Perdagangan, Matematik dan Teknologi Maklumat di kalangan pelajar sebagai "Pernyataan Masalah" merupakan peringkat pertama dalam proses kerangka konseptual. Masalah ini dikenalpasti terlebih dahulu oleh guru melalui kaedah pemerhatian, soal selidik dan lain-lain.

Kemudian, guru melaksanakan metodologi seperti mengenalpasti :-
a) Sampel Kajian
- pelajar berkeperluan khas subjek Perdagangan, Matematik dan Teknologi Maklumat.

b) Setting Kajian
- di dalam bilik darjah.

Proses yang berlaku adalah guru menjalankan kajian dan menentukan cara penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi
dengan aktiviti pengumpulan data dan lain-lain.

Guru kemudiannya menggunakan pendekatan Blog dan Kad Imbasan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Seterusnya, pendekatan Blog dan Kad Imbasan dilaksanakan dalam proses P&P.

Sekiranya proses P&P menggunakan pendekatan blog dan kad imbasan berkesan, guru telah mencapai matlamat Pengajaran Berkesan. Sebaliknya, guru akan menyelidik permasalahan yang timbul dan memperbaiki pendekatan sedia ada.

Operasional Kajian


Labels:
0 Responses

Post a Comment